KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4 (kod 16-040), tel.: (85) 718 01 36, mail: biuro@gckgrodek.pl;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email (adres email): iod@aae.com.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań ośrodka – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także instytucje finansujące lub współfinansujące realizowane przez administratora projekty;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa i nie dłużej niż jest to konieczne do wykazania realizacji umowy/zadania/projektu tj. przez okres 6 lat od dnia zakończenie ich realizacji;
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług lub zawarcia umowy.