Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej
Gminnego Centrum Kultury w Gródku

Gminne Centrum Kultury w Gródku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Gminnego Centrum Kultury w Gródku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy i transmisje live nie posiadają audiodeskrypcji.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików (Pliki PDF, DOC) i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Ułatwienia

 • serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • możliwa zmiana kontrastu,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Łotysz – Dyrektor.
 • E-mail: mlotysz@gckgrodek.pl
 • Telefon: 85 718 01 36

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Centrum Kultury mieści się przy ul. Aleksandra i Grzegorza Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek, woj. Podlaskie

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem (asystującym)

Dojazd komunikacją PKS Nova:
(odległość od przystanku do budynku GCK wynosi około 50 metrów)

Parking – bezpośrednio przy GCK znajduje się 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami

Wejście główne:

 • 10 schodów, poręcze, schody wyłożone gumą antypoślizgową (guma znajduje się na brzegach schodów)
 • Przy schodach wejścia głównego do GCK została zainstalowana rampa wjazdowa umożliwiająca osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich swobodny podjazd. Drzwi otwierane ręcznie, posiadają przytrzymywacz.  Wejście główne prowadzi do holu głównego.

Winda– brak

Hol główny – przestronny, dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim. Na holu znajduje się kącik dziecięcy (z krzesełkami i stolikami), automat do kawy i gorących napojów, aneks kuchenny (zmywarka, zlew, piekarnik), krzesła i stoły dla dorosłych. Z holu znajduje się wejście do WC dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość zorganizowania na holu warsztatów (np. plastycznych) dla osób z niepełnosprawnością ruchową. WAŻNE! Z holu nie ma możliwości wjazdu na salę widowiskową i salę konferencyjną.

WC dla osób z niepełnosprawnościami, o wymiarach 2,5m na 2,5 m. Szerokość framugi 100cm. W toalecie znajdują się poręcze przy WC i umywalce. W toalecie znajduje się specjalnie ustawione lustro. Toaleta jest czynna w godzinach otwarcia GCK

Sala widowiskowa – 176 miejsc siedzących, istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim od strony tarasu ( szerokość futryny ponad 100cm) Po wcześniejszej konsultacji z koordynatorem dostępności istnieje możliwość dowolnego ustawienia krzeseł.

Sala konferencyjna – 50 miejsc siedzących, istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim od strony tarasu (szerokość futryny ponad 100cm)

Inne informacje i oświadczenia

Codziennie pracujemy nad dostępnością serwisu. Zabiegamy o jak najwyższy poziom dostępności publikowanych w serwisie treści. Korzystamy również z pomocy specjalistów ds. dostępności.

Robimy wszystko żeby ten serwis był przyjaznego i dostępny dla każdego.