Add some images first for Slideshow:1

Budżet i szkoły – XV sesja Rady Gminy


Głównym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2012 r. Tę i inne sprawy, którymi zajmowano się na sesji, radni jak zwykle przedyskutowali kilka dni wcześniej na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy.

Po ustaleniach formalnych Wójt Wiesław Kulesza przedstawił informację o pracy swego urzędu w okresie międzysesyjnym (skrót publikujemy oddzielnie).

 

Uchwały

Najważniejszą uchwałą było przyjęcie budżetu gminy na rok 2012. Radni żadnych uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2012 r. nie wnieśli. Treść uchwały odczytała skarbnik Renata Wysocka. W głosowaniu przez wszystkich 15-tu radnych została ona przyjęta jednogłośnie.

Budżet na 2012 r. radni uchwalili jednogłośnie - fot. Michał Szyszkiewicz


Wójt – dziękując za podjęcie uchwały – podkreślił, że przyjęty budżet pozwoli na płynną realizację podstawowych zadań Gminy, ale też na pokaźną, mimo kryzysu, ilość inwestycji.

Spośród pozostałych podjętych na sesji uchwał, najwięcej uwagi poświęcono przedłożonemu zamiarowi utworzenia Zespołu Szkół w Gródku poprzez połączenie szkoły podstawowej i gimnazjum. Projekt uchwały przedstawił i omówił Wójt.

Radna Nina Markiewicz zaproponowała, aby na ten temat wypowiedziały się panie dyrektorki obu placówek.

Elżbieta Greś – dyrektor szkoły podstawowej powiedziała, że „każda zmiana przynosi wielkie obawy i nauczyciele podchodzą do tego z dużą ostrożnością i nieufnością. Wstępna analiza wskazuje, że należałoby ograniczyć zatrudnienie osób pracujących w bibliotece i świetlicy, pedagogów i konserwatorów. Nowa reforma programowa w szkole podstawowej wchodzi w życie od nowego roku szkolnego do klas czwartych i do tej pory była taka, a nie inna możliwość zatrudniania nauczycieli. Na to zezwalała nam dotychczasowa podstawa programowa. Nauczyciele zatrudnieni w klasach I-III  pracują już wg nowej reformy, natomiast nauczyciele w klasach IV-VI  jeszcze wg zasad starej reformy, w której jest inna siatka godzin. Zgodnie z nową reformą będą już inne ilości godzin do realizacji w klasach czwartych. Zatrudnienie większości nauczycieli na pełnych etatach wynikało ze starych zasad. Nowa reforma natomiast powoduje ograniczenie ilości pewnych godzin, a na to miejsce mogą wejść jako uzupełnienie zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, które w naszej szkole wynoszą aż 32 godziny i to te zajęcia, czyli praca z osobami upośledzonymi, bardzo nadwyrężają budżet szkolny. Do tej pory były to zajęcia nie wchodzące w etat nauczyciela, natomiast zmiana wchodząca od nowego roku szkolnego spowoduje, że te godziny mogą wejść w etat nauczycielom. Pan Wójt mówił, że być może połączenie szkół nie przyniesie nikomu zagrożenia, ale mimo wszystko wpłynie na zatrudnienie. Zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum część osób odczuje to na własnej skórze, ponieważ dojdzie do zwolnień. Są takie osoby w mojej szkole, które przeszły likwidację szkoły w Wiejkach lub Zubrach więc nie ma się co dziwić, że nauczyciele naprawdę boją się skutków połączenia szkół.”

Dyrektor SP w Gródku Elżbieta Greś: „Nauczyciele boją się skutków połączenia szkół” - fot. Michał Szyszkiewicz


Anna Grycuk – dyrektor gimnazjum: „Trudno jest mi się wypowiadać w tym temacie. Z jednej strony jestem osobą bezpośrednio zainteresowaną, a z drugiej strony jestem odpowiedzialna za trzydziestopięcioosobowy zespół pracujący w Publicznym Gimnazjum. Połączenie szkół na pewno wiąże się z obawami, ale ja nie widzę aż tak istotnych zagrożeń dla pracy nauczycieli. Są pewne obawy związane z tym, że zespół szkół jest to nowa struktura, ale z drugiej strony gimnazjum funkcjonujące w takim kształcie jak obecnie nie ma racji bytu. Na dzień dzisiejszy nie byłoby możliwości zamknięcia arkusza organizacyjnego, gdyby nie dobra wola pana Wójta i uzupełnianie etatów godzinami dodatkowymi, które dały możliwość zamknięcia etatów dla znacznej części nauczycieli. Dużo będzie zależało oczywiście od nowego dyrektora. Wiadomo jednak, że nikt z nas nie chce zwolnień. Dzięki połączeniu szkół będzie można łączyć godziny z gimnazjum i szkołą podstawową”.

Wójt podkreślił, że połączenia szkół nie można w żadnym przypadku porównywać do likwidacji. – Nawet w przypadku likwidacji szkół w Wiejkach czy Zubrach staraliśmy się to przeprowadzić jak najmniejszym kosztem nauczycieli.

W głosowaniu zamiar połączenia placówek poparło ośmiu radnych, radna Alina Gościk była przeciw, zaś sześciu radnych wstrzymało się od głosu.

 

Interpelacje, zapytania i wnioski radnych

Radny Piotr Szutkiewicz poruszył temat parkowania przy banku w Gródku i zagrożeń na drodze tym powodowanych. Zapytał obecnego na sesji komendanta komisariatu policji w Zabłudowie, jakie kroki zostały podjęte w tym kierunku?

Komendant Romuald Kalinowski odpowiedział, że zostały przeprowadzone działania prewencyjne, które będą cyklicznie powtarzane, nie tylko przy banku ale również w okolicy targowiska.

Przewodniczący Wieczysław Gościk zauważył, że może należałoby ustawić przy banku znak zakazu parkowania.

– Zakaz parkowania na skrzyżowaniach wynika z przepisów o ruchu drogowym – odpowiedział komendant.

Do wniosku radnego Szutkiewicza odniósł się kierownik KZB Mirosław Gryko, proponując, by przy banku zrobić oznakowane przejście dla pieszych, co poprawi widoczność i prawdopodobnie zapobiegnie parkowaniu samochodów jednocześnie przy skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych.

Radna Alina Gościk w imieniu uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej podziękowała radnemu Grzegorzowi Borkowskiemu za możliwości wyjazdu do Warszawy i zwiedzania Sejmu i Senatu oraz sekretarz Lilii Waraksa – przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dofinansowanie wyjazdu.

Fragmenty protokołu z sesji

 

 

Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym (skrót)

 

1. W zakresie spraw związanych z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej:

– wydano 2 zaświadczenia o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i 9 decyzji o wykreśleniu z ewidencji. W okresie objętym niniejszą informacją, do Urzędu wpłynęły 2 wnioski, które zostały przekształcone na wniosek elektroniczny i przesłane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

2. W zakresie spraw inwestycyjnych

• Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – zatwierdzoną w dniu 20 grudnia 2011 r. – „Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań na 2012 rok w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Wśród zakwalifikowanych wniosków dla województwa podlaskiego, na drugiej pozycji listy dotyczącej dróg gminnych uplasował się projekt Gminy Gródek pod nazwą „Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej  Nr 1448B”. Całkowita wartość projektu wynosi 3.320.720 zł, w tym finansowanie: z budżetu Powiatu Białostockiego w wysokości 812.000 zł, z budżetu Gminy Gródek – 1.512.504 zł oraz ze środków budżetu państwa – 996.216 zł.

• Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach”. Sesja otwarcia ofert obyła się dzisiaj o godz. 9,10. Wpłynęło 11 ofert.

• Dokonano odbioru zadania „Remont elewacji z termomodernizacją budynku Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Załukach”. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 173.997,84 zł.

• Komunalny Zakład Budżetowy zakończył zlecenie wykonania przyłącza wodociągowego studni głębinowej do budynku hydroforni z wykonaniem odbudowy studni w miejscowości Waliły.

• Wykonano modernizację dwóch przepompowni ścieków.

• Dokonano remontu kapitalnego dwóch lokali socjalnych mieszczących się w budynku przy ul. Białostockiej 6 w Gródku.

• Wykonano dokumentację projektową modernizacji oczyszczalni ścieków w Gródku.

• Wykonano projekt podziału nieruchomości w celu wydzielenia gruntów zajętych pod drogi gminne: ul. Kwiatowa, ul. Zaułek i ul. Podleśna w Waliłach-Stacji oraz kopię mapy do celów projektowych przebudowy tych ulic.

• W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – przygotowywana jest dokumentacja aplikacyjna dotycząca dwóch zadań. Pierwsze z nich to – budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na ul. Pogodnej i Słonecznej w Gródku, zaś drugie dotyczy modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Gródku. Termin na składanie wniosków o dofinansowanie wyznaczono od 9 stycznia 2012 r. do 2 marca 2012 r.

3. W ramach bieżącej działalności Urzędu Gminy wydano:

– 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

– 16 decyzji zezwalających na wycinkę drzew;

– 3 decyzje w zakresie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięć inwestycyjnych, tj.: decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przebudowy drogi powiatowej Nr 1282B Bobrowniki – Łużany, decyzję umarzającą postępowanie w sprawie budowy w zabudowie zagrodowej budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Przechodach, decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko instalacji autoklawu do ciśnieniowej impregnacji drewna w budynku Spółdzielni Usług Rolniczych w Gródku;

– 2 decyzje w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

4. Uczestniczyłem

– w posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Gródek;

– w szkoleniu Rady Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska”;

– w XIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego;

– na zaproszenie Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego                            i Prezydenta Miasta Białegostoku w spotkaniu opłatkowym administracji publicznej województwa podlaskiego;

– w spotkaniu opłatkowym Rady Powiatu Białostockiego, w Nadleśnictwie Żednia                         i w Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz w Wieczerzy Wigilijnej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach.

Wójt Gminy Gródek

mgr Wiesław Kulesza

Historia Domu Kultury

Pomysł zbudowania placówki kulturalnej zrodził się w Gródku pod koniec lat pięćdziesiątych.... Więcej

Rada Programowa

Rada Programowa Gminnego Centrum Kultury jest społecznym organem doradczym dyrektora placówki i on ją powołuje. Do tego gremium należą osoby z różnych środowisk w gminie. Więcej

Dom Kultury +

Jesienią 2010 r. Gminne Centrum Kultury w Gródku zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego programu Dom Kultury +, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Więcej

Siłownia " MASTER"

Siłownia mieści się w piwnicy budynku Gminnego Centrum Kultury. Dysponuje bogatym i urozmaiconym sprzętem do ćwiczeń.

Więcej

Grupa "KŁOSY"

Grupa powstała jesienią 2000 r. z inicjatywy Jana Karpowicza. Od początku jej ster objął Konstanty Kozłowski. Więcej

Usługi

Usługi świadczone przez GCK (wynajem sal, miejsca na stoiska na imprezach). Więcej
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050