Add some images first for Slideshow:1
Gródecka Oficyna Wydawnicza Гарадоцкая Выдавецкая Афіцына
Zebrał i opracował Stefan Kopa Zebrał i opracował Stefan Kopa
ISBN 978-83-930978-3-8
Гарадоцкая Выдавецкая Афіцына Гарадок 2011

Pieśni białoruskie ziemi gródeckiej

„Pieśni białoruskie Ziemi Gródeckiej / Беларускія песні Гарадоцкай зямлі” to bardzo ważny dokument historyczny, dzięki któremu od zapomnienia ocalony został wielki skarb ludowej kultury muzycznej tych terenów. Jest to kolejne dzieło w dorobku Stefana Kopy, cenionego muzyka i folklorysty, autora – kolekcjonera tomów pieśni białoruskich Białostocczyzny, śpiewanych w przebogatym wachlarzu dialektów, używanych przez mieszkańców poszczególnych wsi od Bugu po Biebrzę.

Utwory, które weszły do najnowszego śpiewnika, zostały zapisane w trzynastu miejscowościach gminy Gródek. Większość autor nagrał, gdy prowadził przez prawie 35 lat (do 2002 r.) gródecki Zespół Białoruskiej Pieśni Ludowej „Razśpiawany Haradok”. Teraz na potrzeby wydawnictwa dokonał ich zapisu nutowego i transkrypcji muzycznej. W efekcie jego żmudnej pracy w zbiorze znalazło się blisko 250 pieśni, zestawionych w osiem rozdziałów:

I. Pieśni weselne / Wjasielnyja pieśni.

II. Pieśni chrzcinne / Chryścinnyja pieśni

III. Konopielki / Kanapielki, Wałaczobnyja

IV. Wiosenne, Syraja huska

V. Pieśni żniwne / Żninyja pieśni

VI. Pieśni rekruckie / Rekruckija pieśni

VII. Pieśni biesiadne / Bjasiednyja pieśni

VIII. Pieśni różne / Raznyja pieśni

Wszystkie pieśni charakteryzują się niepowtarzalną lokalną specyfiką w odniesieniu zarówno do słów, jak i melodii.

Tom ukazał się w końcu 2011 r. w serii Gródeckiej Oficyny Wydawniczej przy Gminnym Centrum Kultury w Gródku. Został wydany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i będzie nie tylko cennym dokumentem historycznym, ale też źródłem repertuaru działających przy GCK zespołów, jak też służyć zwykłym mieszkańcom gminy, znanych z wielkiego zamiłowania do „swojskich” pieśni.

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)